Patiëntenrecht

Als patiënt heeft u een aantal rechten, maar ook plichten. Hieronder worden deze in hoofdlijnen uiteengezet.

Uw rechten als patiënt

Om de positie van de patiënt te versterken, zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze Wet zijn zaken met betrekking tot de relatie patiënt en hulpverlener vastgelegd.

 

De hulpverlener heeft de plicht om u informatie te geven over uw ziekte of aandoening, onderzoeken, behandeling, de gevolgen hiervan en eventuele risico's. U mag alleen behandeld worden als u toestemming geeft. Hiervoor heeft u informatie nodig. Pas dan kunt u beslissen of u de voorgestelde behandeling wilt volgen. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling, vraagt de behandelaar uitdrukkelijk uw toestemming. In de overige gevallen gaat de behandelaar ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft in principe recht op inzage in uw dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over u zelf gaan. Op de afdeling wordt een verpleegdossier bijgehouden. 

 

U heeft recht op bescherming van uw medische en persoonlijke gegevens. U kunt ervan uitgaan dat alles wat u met behandelaar of hulpverlener bespreekt vertrouwelijk behandeld wordt. Alleen de personen, die betrokken zijn bij uw behandeling, zijn op de hoogte van uw gegevens.

Uw plichten als patiënt

Als patiënt heeft u ook plichten. U moet de behandelaar duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en de juiste behandeling kan geven. U speelt zelf een belangrijke rol in uw behandeling. Als u iets nog niet helemaal begrijpt of als u meer wil weten, kunt en moet u dit duidelijk aangeven.


Voor meer info over de WGBO en andere wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg kunt u terecht op de website van het ministerie van VWS: http://www.minvws.nl/

Paginaopties: