Onafhankelijke Klachten Commissie

U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Onafhankelijke KlachtenCommissie. Hiertoe kunt u zich ook wenden als u niet tevreden bent over het resultaat van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris van het RKZ.

 

Uw klacht kunt u schriftelijk bij de KlachtenCommissie indienen.

 

De KlachtenCommissie bestaat uit:

  • een onafhankelijk voorzitter
  • twee leden benoemd door het ziekenhuis: een medisch specialist en een verpleegkundige
  • twee leden, benoemd door Zorgbelang Noord-Holland 
  • een ambtelijk secretaris  

 

De leden zijn onafhankelijk en geen verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

 

Het postadres van de Commissie is:  

 

Rode Kruis Ziekenhuis

T.a.v. Ambtelijk Secretaris Onafhankelijke KlachtenCommissie

Antwoordnummer 64

1940 VC  BEVERWIJK

Werkwijze

Nadat u uw klacht bij de KlachtenCommissie heeft ingediend krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging met een korte uitleg over de procedure en een machtigingsformulier. De Commissie heeft deze machtiging nodig om uw gegevens in te zien.

 

Uw klacht wordt onderzocht door (veelal) schriftelijk navraag te doen bij de persoon of personen waarover u klaagt. Uw klacht wordt aan de beklaagde voorgelegd met het verzoek om binnen twee kweken schriftelijk te reageren. Deze reactie wordt vervolgens naar u toegezonden met het verzoek hierop te reageren.

 

De klacht en de ontvangen reacties worden behandeld in de eerstvolgende vergadering van de Onafhankelijke KlachtenCommissie. Er kan tot nader onderzoek worden besloten door u en/of de beklaagde in de vergadering uit te nodigen. U kunt zich dan laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een vertrouwenspersoon.

 

De Commissie streeft ernaar om binnen drie maanden een oordeel te geven over de gegrondheid van de klacht. Als de behandeling van de klacht langer duurt dan wordt u dat schriftelijk gemeld. Een afschrift van het oordeel wordt gezonden aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Indien nodig worden aanbevelingen toegevoegd. De beklaagde ontvangt ook een afschrift.

 

De Klachtencommissie werkt volgens de bepalingen in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De nadere regeling is vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. Indien u dit wenst, kunt u via het secretariaat Raad van Bestuur inzage vragen.

Registratie bij de Commissie

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld. De persoonsgegevens die betrekking hebben op de klacht, worden geregistreerd met het doel de klacht te behandelen. De persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de Commissie de klacht heeft beoordeeld.

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

De KlachtenCommissie werkt volgens de bepalingen in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De nadere regeling is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Indien u dit wenst kunt u via het secretariaat Raad van Bestuur inzage vragen.

Paginaopties: