Toezichthouders

Uw oordeel

Zorg voor de patiënt staan bij ons voorop. Uw oordeel over de zorg en service van ons ziekenhuis is dan ook erg belangrijk, wij horen graag uw mening. Als patiënt en/of bezoeker kunt u op verschillende manieren uw oordeel geven:

  • via patiëntentevredenheidsenquêtes die het RKZ zelf uitvoert. Lees verder
  • via de website Zorgkaart.nl: dit is een website van de Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie en uitgever Bohn Stafleu, waarop iedereen zijn mening kan geven over zorginstellingen en zorgverleners. Deze website geeft ons veel feedback, die we gebruiken om onze zorg te verbeteren. Lees verder 

Inspectie van de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de toezichthouder op de kwaliteit van de volksgezondheid in Nederland. De IGZ valt onder het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, maar opereert onafhankelijk van politieke kleur en oordeelt onpartijdig.

 

De IGZ stelt eisen aan ziekenhuizen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het RKZ doet er alles aan om aan deze eisen te voldoen. Regelmatig gaan wij met een afvaardiging van de IGZ in gesprek om de stand van zaken binnen het RKZ in kaart te brengen. Ook brengt de IGZ zo nu en dan een onverwacht bezoek om  specifieke onderdelen van een werkproces te controleren.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars bekostigen de zorg in Nederland met de premies van hun klanten. De zorgverzekeraars controleren of dit geld goed wordt besteed door de kwaliteit en efficiëntie van de zorg en de patiënttevredenheid nauwlettend in het oog te houden. Sommige verzekeraars bekronen behandelingen die zij als uitstekend beschouwen met keurmerken. Ook een aantal behandelingen van het RKZ zijn bekroond. Dit vindt u terug bij Ziekenhuischeck.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties beoordelen zorgaanbieders vanuit het perspectief van de patiënt. Hiermee kunnen patiënten zorgaanbieders vergelijken op basis van de mening van ervaringsdeskundigen. Patiëntenorganisaties geven soms ook een keurmerk aan behandelingen die zij als goed kwalificeren.  Een aantal behandelingen van het RKZ heeft ook een keurmerk mogen ontvangen. Deze vindt u terug bij Ziekenhuischeck

Cliëntenraad

Grote zorginstellingen, zoals het RKZ, hebben een Cliëntenraad: een adviesorgaan waarin (ex-)patiënten zitting hebben. De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over wat voor patiënten van belang is, signaleert knelpunten en doet zonodig voorstellen ter verbetering. De Cliëntenraad baseert zijn standpunten voornamelijk op de informatie die patiënten en hun familieleden geven. Lees verder

Media

Ook de media volgen nauwlettend wat er speelt in de zorgsector. Het RKZ is in zijn externe communicatie zo transparant mogelijk, zodat de media waarheidsgetrouwe berichten kunnen bieden aan hun publiek over het zorgaanbod en de organisatie van ons ziekenhuis.

 

Een aantal media publiceert jaarlijks een (rang)lijst van de ziekenhuizen in Nederland, waarin zij de instellingen met elkaar vergelijken. Dit zijn:

Paginaopties: